Point Loma Submarine Base

11_Point_Loma_Submarine_Base_1.jpg
11_Point_Loma_Submarine_Base_2.jpg
11_Point_Loma_Submarine_Base_3.jpg
11_Point_Loma_Submarine_Base_4.jpg
11_Point_Loma_Submarine_Base_5.jpg
11_Point_Loma_Submarine_Base_6.jpg